Patentti-ja rekisterihallitus on vahvistanut Lhasa apsot ry:n sääntömuutokset 27.7.2021

Lhasa apsot ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli
Yhdistyksen nimi on Lhasa apsot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisesti muotoa Lhasa apsot Finland.


2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten lhasa apsojen harrastusta ja jalostusta Suomessa sekä ohjata jäseniään hoitamaan ja kasvattamaan koiriansa oikein.


Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä jäsenille opastusta ja neuvontaa, koiranäyttelyitä, kursseja sekä valistus- ja esitelmätilaisuuksia yms. yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.


Yhdistys seuraa rotuun liittyvää kenneltoimintaa ja sen kehitystä sekä Suomessa että ulkomailla.


3 § Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin
Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä SKL - FKK), Helsingin seudun kennelpiiri ry:n ja Suomen Kääpiökoirayhdistys - Finlands Dvärghundsförening r.y:n (jäljempänä SKKY) jäsen.


Yhdistys voi vuosikokouksen päätöksellä liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyttäviin järjestöihin.


4 § Varojen hankinta
Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä
jäsenmaksuja, joiden suuruudet määrää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia ja tapahtumia sekä ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja.


5 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniä voivat olla joko vuosi-, perhe-, nuoriso-, pentue-, asiantuntija- tai kunniajäsenet.


Vuosijäseneksi voi liittyä yhdistyksen hallituksen hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Perhejäseneksi voi liittyä yhdistyksen hallituksen hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu tämän kanssa samassa taloudessa. Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias, yhdistyksen hallituksen hyväksymä henkilö.


Yhdistyksen jäsen, joka kasvattaa lhasa apsoja, voi ilmoittaa kasvattamansa pennun 18 vuotta täyttäneen ostajan pentuejäseneksi lähettämällä yhdistyksen jäsensihteerille hallituksen tarkemmin määrittämät pennunostajan henkilö- ja osoitetiedot. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen jäsenmaksun. Hallituksen hyväksyttyä pentuejäsenyyden, pentuejäsenyys on voimassa liittämisvuoden toimintakauden loppuun, minkä jälkeen jäsenyys jatkuu vuosijäsenyytenä.

Yhdistyksen hallituksen hyväksyttyä jäsenen jäsenyys tulee voimaan ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisen jälkeen. Jäsenmaksu on suoritettava aina kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Hallituksen esitys alistetaan vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosi- ja
perhejäsenillä, mutta hänen ei tarvitse suorittaa jäsenmaksua.


Yhdistyksen kokous voi kutsua myös kunniapuheenjohtajaksi
yhdistyksen jonkun entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi
samalla kertaa olla vain yksi. Kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta, mutta hänellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä.


Yhdistyksen hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi kenneltyössä ansioituneen henkilön tai rodun ulkomuototuomarin. Asiantuntijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua eikä hänellä ole äänioikeutta.


6 § Jäsenen ero yhdistyksestä
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti vuosikokouksen pöytäkirjaan.


Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta huhtikuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa hänen eronneeksi yhdistyksestä.


Yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen
toimintaa, toiminut hyvien kenneltapojen vastaisesti tai on erotettu SKL - FKK:sta tai SKKY:sta.


Erottamispäätöksestä jäsen voi vedota yhdistyksen vuosikokoukseen toimittamalla yhdistyksen hallitukselle, erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, 30 päivän kuluessa, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta,
sitä tarkoittavan valituskirjelmän.


Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.


7 § Yhdistyksen toiminta - ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.


Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.


8 § Yhdistyksen hallintoelimet
Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus. Yhdistyksen
päätäntävaltaa käyttävät yhdistyskokoukset.

9 § Yhdistyskokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja tarvittaessa ylimääräinen yhdistyskokous. Vuosikokous pidetään helmikuussa.


Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen yhdistyskokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallituksen kutsusta tai mikäli vähintään 1 /10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tai
sähköisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain
kokouskutsussa mainittuja asioita.


Kokouskutsut toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti tai
sähköisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Yhdistyksen jäsen voi osallistua vuosikokoukseen ja ylimääräiseen yhdistyskokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla kokouksen aikana, jos hänen osallistumisoikeutensa ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Yhdistyksen
hallitus laatii ja hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen
tietoliikenneyhteyden avulla järjestettävää kokousta varten.


Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen tai sähköinen esitys vuosikokousta edeltävän tammikuun aikana.


Yhdistyskokouksissa on jokaisella vuosi-, perhe-, pentue- ja
kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi (1) ääni, jota hän voi käyttää läsnä olevana. Valtakirjoja ei hyväksytä.


Kaikki ne asiat, joista nämä säännöt eivät toisin määrää,
ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei kokouksessa vaadita ja kannateta, sekä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.


10 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.


Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.


Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


Hyväksytään kokouksen työjärjestys.


Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.


Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.


Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa.


Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhdistyksen taloudellista asemaa koskeva, tilinpäätökseen perustuva selvitys.


Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.


Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista.


Vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle.


Määrätään hallituksen jäsenten, edustajien sekä tilintarkastajien palkkiot.


Valitaan edustajat SKL - FKK ry:n, Helsingin seudun kennelpiiri ry:n sekä SKKY:n kokouksiin. 


Käsitellään hallituksen esittämät tai kokouskutsussa mainitut muut asiat.


11 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi varsinaista äsentä.


Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että kolme varsinaista jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset määrätään arvalla, tämän jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin,  jäsensihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteerit ja rahastonhoitaja voidaan tarvittaessa valita myös hallituksen ulkopuolelta.


Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.


Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kolmen (3) muun hallituksen jäsenen ollessa läsnä. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita ja se voi tarpeen vaatiessa asettaa avukseen erilaisia toimikuntia.


Hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista
juoksevista asioista.


Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyskokousten päätökset.


Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille
sopiviksi katsomistaan asioista ja toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 


Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.


12 § Sääntöjen muutos
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselta vaaditaan 3/4 enemmistö annetuista äänistä. 


13 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään kuukausi ja joista toinen on vuosikokous.


Purkamispäätökseen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.


Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat viimeisen yhdistyskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti jonkun koirien hyvinvointia tukevan toiminnan hyväksi.


14 § Yhdistyslaki
Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.


15 § Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.